Home » Archives by category » Opinyon » Mabuting Balita

1 Tim 3:14-16 ● Slm 111 ● Lc 7:31-35

Nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan: “Ngayon, kanino ko ikukumpara ang mga tao sa kasalukuyan, at sa ano sila katulad?

1 Tim 2:1-8 ● Slm 28 ● Lc 7:1-10

Nang maituro ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito, siya’y pumasok ng Capernaum. Doo’y may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya.

Col 3:1-11 ● Slm 145 ● Lc 6:20-26

Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad

Col 1:24-2:3 ● Slm 62 ● Lc 6:6-11

Sa iba namang Araw ng Pahinga, pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki na hindi maigalaw ang kanang kamay. Pinagmamasdan siya ng mga guro ng Batas at mga Pariseo, at baka pagalingin ito ni Jesus sa Araw ng Pahinga at nang maisakdal nila siya.

Col 1:21-23 ● Slm 54 ● Lc 6:1-5

Isang Araw ng Pahinga, naglalakad si Jesus sa taniman ng trigo. Nangyari na hinimay ng kanyang mga alagad ang mga butil sa pagkiskis sa kanilang mga kamay, at kinain ang mga ito.

1 Tes 4:13-18 ● Slm 96 ● Lc 4:16-30

Pagdating ni Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki, pumasok siya sa sinagoga sa Araw ng Pahinga ayon sa kanyang kinaugalian. Tumindig siya para bumasa ng Kasulatan, at iniabot sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias.

1 Tes 1:1-5, 8b-10 ● Slm 149 ● Mt 23:13-22

Sinabi ni Jesus: “Kawawa kayo, mga guro ng Batas at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari! Isinara n’yo ang Kaharian ng Langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at hindi n’yo rin pinapapasok ang mga makapapasok.

Hkm 2:11-19 ● Slm 106 ● Mt 19:16-22

Lumapit kay Jesus ang isang binata at nagtanong: “Guro, anong mabuti ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan?”

Dt 10:12-22 ● Slm 147 ● Mt 17:22-27

Minsang maglakbay si Jesus sa Galilea kasama ang Labindalawa, sinabi niya sa kanila: “Ibibigay ang Anak ng Tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya ngunit babangon siya sa ikatlong araw.” Kaya lubha silang nalungkot.

Blg 11:4b-15 ● Slm 81 ● Mt 14:13-21 [o 14:22-36]

Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, lumayo siya at namangka na sila-sila lang patungo sa ilang na lugar. Ngunit nalaman ito ng mga tao at sumunod sila sa kanya na naglalakad mula sa kanilang mga bayan. Pagdating ni Jesus sa pampang, nakita niya ang maraming taong nagkakatipon doon at naawa siya sa kanila. At pinagaling niya ang mga maysakit.

Page 1 of 9123Next ›Last »