Home » Archives by category » Opinyon » Mabuting Balita

Dt 10:12-22 ● Slm 147 ● Mt 17:22-27

Minsang maglakbay si Jesus sa Galilea kasama ang Labindalawa, sinabi niya sa kanila: “Ibibigay ang Anak ng Tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya ngunit babangon siya sa ikatlong araw.” Kaya lubha silang nalungkot.

Gen 15:1-6; 21:1-3 ● Slm 105 ● Heb 11:8, 11-12, 17-19 ● Lc 2:22-40 [o 2:22, 39-40]

Nang dumating na ang araw ng paglilinis nila ayon sa Batas ni Moises, dinala nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus sa Jerusalem para iharap sa Panginoon—tulad ng nasusulat sa Batas ng Panginoon: “Lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon.”

Gawa 6:8-10, 7:54-59 ● Slm 31 ● Mt 10:17-22

Sinabi ni Jesus sa kanyang nga alagad: “Mag-ingat sa mga tao; ibibigay nga nila kayo sa mga sanggunian at hahagupitin kayo sa kanilang mga sinagoga. Dadalhin din nila kayo sa mga pinuno at mga hari dahil sa akin, at dapat kayong magbigay-patotoo sa kanila at sa mga pagano.

Is 52:7-10 ● Slm 98 ● Heb 1:1-6 ● Jn 1:1-18 [o 1:1-5, 9-14]

Sa simula’y may Wikang-Salita na nga, at kaharap ng Diyos ang Salita, at Diyos ang Salita. Kaharap na nga siya ng Diyos sa simula.

Awit 2:8-14 [o Sof 3:14-18a] ● Slm 33 ● Lc 1:39, 39-45

Nagmamadaling naglakbay si Maria papunta sa isang bayan sa mataas na lupain ng Juda. Pumasok siya roon sa bahay ni Zacarias at binati si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, sumikad ang sanggol sa sinapupunan niya, at napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at malakas siyang sumigaw at sinabi: “Lubos kang pinagpala sa mga kababaihan.

Is 7:10-14 ● Slm 24 ● Lc 1:26-38

Sa ikaanim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret.

Hkm 13:2-7, 24-25a ● Slm 71 ● Lc 1:5-25

Sa kapanahunan ni Herodes na hari ng Judea, may isang paring nagngangalang Zacarias, mula sa pangkat ni Abias.

Jer 23:5-8 ● Slm 72 ● Mt 1:18-25

Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Hesukristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalantao na siya gawa ng Espiritu Santo.

Is 35:1-10 ● Slm 85 ● Lc 5:17-26

Isang araw, nagtuturo si Jesus at nakaupo naman ang mga Pariseo at mga guro ng Batas na galing sa iba’t ibang bayan ng Galilea at Judea at mula sa Jerusalem. May mga lalaking dumating na dala sa isang papag ang isang lalaking paralitiko.

Is 40:1-5, 9-11 ● Slm 85 ● 2 P 3:8-14 ● Mc 1:1-8

Ito ang simula ng Ebanghelyo (o Magandang Balita) ni Jesucristo, Anak ng Diyos.

Page 1 of 12123Next ›Last »