Home » Archives by category » Opinyon » Mabuting Balita

Ex 14:5-18 ● Ex 15 ● Mt 12:38-42

Sinabi ng ilang guro ng Batas at mga Pariseo: “Guro, gusto naming makakita ng tanda mula sa iyo.” Sumagot si Jesus: “Isang palatandaan ang hinihiling ng masama at di-tapat na lahing ito ngunit walang palatandaang ibibigay sa kanila, maliban sa palatandaan ni Propeta Jonas.

Ex 1:8-14, 22 ● Slm 124 ● Mt 10:34—11:1

Sinabi ni Jesus sa Labindalawa: “Huwag n’yong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko kundi tabak.

Gen 28:10-22a ● Slm 91 ● Mt 9:18-26

Habang nagsasalita si Jesus sa mga tao, lumapit sa kanya ang isang pangulo ng sinagoga at paluhod na sinabi: “Kamamatay nga lamang ng aking anak na babae, pero halika’t ipatong ang iyong mga kamay at siya’y mabubuhay.” Kaya tumayo si Jesus at sumama sa kanya, pati na ang kanyang mga alagad.

Ef 2:19-22 ● Slm 117 ● Jn 20:24-29

Isa sa Labindalawa si Tomas na tinaguriang Kambal. Hindi nila siya kasama nang dumating si Jesus. Kaya sinabi sa kanya ng iba pang mga alagad: “Nakita namin ang Panginoon!” Sumagot naman siya: “Maliban lamang na makita ko sa kanyang mga kamay ang bakas ng mga pako at maipasok ko ang aking daliri sa bakas ng mga pako at maipasok ang aking kamay sa tagiliran niya, hinding-hindi ako maniniwala!”

Gen 12:1-9 ● Slm 33 ● Mt 7:1-5

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Huwag humatol at hindi kayo hahatulan. Kung paano kayo humatol sa inyong kapwa, gayon din kayo hahatulan, at susukatin kayo sa sukatang ginamit n’yo. Ba’t mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid? At hindi mo pansin ang troso sa iyong mata.

2 Cor 6:1-10 ● Slm 98 ● Mt 5:38-42

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Narinig na ninyo na sinabi: ‘Mata sa mata at ngipin sa ngipin.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo: Huwag n’yong labanan ng masama ang masama. Kung sampalin ka sa kanang pisngi, ibaling ang mukha at iharap ang kabilang pisngi.

2 Cor 1:1-7 ● Slm 34 ● Mt 5:1-12

Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umahon siya sa bundok. Naupo siya roon at lumapit sa kanya ang mga alagad. At nagsimula siyang magturo sa kanila

Gawa 28:16-20, 30-31 ● Slm 11 ● Jn 21:20-25

Paglingon ni Pedro, nakita niya na sumusunod ang alagad na mahal ni Jesus, ang humilig sa dibdib niya noong hapunan at nagtanong: “Panginoon, sino ba ang magkakanulo sa iyo?”

Gawa 19:1-8 ● Slm 68 ● Jn 16:29-33

Sinabi ng mga alagad kay Jesus: “Talaga, tahasan ka nang nangungusap ngayon, at hindi na sa paghahambing nagsasalita. Alam na namin ngayon na alam mo ang lahat at hindi mo kailangang may magtanong pa sa iyo. Dahil dito kaya kami naniniwala na sa Diyos ka galing.”

Gawa 16:11-15 ● Slm 149 ● Jn 15:26—16:4a

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Kapag dumating ang Tagapagtanggol na aking ipadadala sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na nagmumula sa Ama, iyon ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo sapagkat kasama ko kayo mula sa simula.

Page 1 of 8123Next ›Last »