Home » Archives by category » Opinyon » Mabuting Balita

2 Mac 7:1, 20-31 ● Slm 17 ● Lc 19:11-28

Malapit na si Jesus sa Jerusalem at akala ng mga taong kasama niya’y agad na ipakikita ang Kaharian ng Diyos. Kaya sa kanilang pakikinig ay isa pang talinhaga ang inilahad ni Jesus sa kanila.

1 Mac 1:10-15, 41-43, 54-57, 62-63 ● Slm 119 ● Lc 18:35-43

Nang malapit na si Jesus sa Jerico, may isang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, itinanong niya kung bakit.

Kar 2:23-3:9 ● Slm 34 ● Lc 17:7-10

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Ipagpalagay nang may katulong na nag-aararo o nag-aalaga ng mga tupa ang isa sa inyo.

Rom 16:3-9, 16, 22-27 ● Slm 145 ● Lc 16:9-15

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo: gamitin n’yo ang di matuwid na Perang-diyos para magkaroon ng mga kaibigan para sa pagkaubos nito’y tanggapin naman nila kayo sa walang hanggang mga tahanan.

Rom 11:29-36 ● Slm 69 ● Lc 14:12-14

Sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseo na nag-anyaya sa kanya: “Kung maghahanda ka ng tanghalian o hapunan, huwag mga kaibigan mo o mga kapatid mo o mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang iyong kumbidahin, baka kumbidahin ka rin nila at suklian ka.

Mal 1:14b-2:2b, 8-10 ●Slm 131 ● 1 Tes 2:7b-9, 13 ●Mt 23:1-12

Sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad: “Ang mga guro ng Batas at mga Pariseo ang umupo sa puwesto ni Moises.

Rom 8:12-17 ● Slm 68 ● Lc 13:10-17

Nagtuturo si Jesus sa isang sinagoga sa Araw ng Pahinga, at may isang babae roon. Labingwalong taon na siyang may espiritung nagbibigay-sakit; nagkakandakuba na siya at di makatingala.

Ex 22:20-26 ● Slm 18 1 Tes 1:5c-10 ● Mt 22:34-40

Narinig ng mga Pariseo na napatahimik ni Jesus ang mga Sadduseo, at sumang-ayon sila sa kanya. Kaya sinubukan siya ng isa sa kanila na isang guro ng Batas sa tanong na ito: “Guro, ano ang pinakamahalagang utos ng Batas?”

Rom 4:20-25 ● Lc 1 ● Lc 12:13-21

Sinabi kay Jesus ng isa sa karamihan: “Guro, sabihin mo nga sa aking kapatid na hatian ako ng mana.” Ngunit sinabi ni Jesus sa kanya: “Kaibigan, sino ang nagtalaga sa akin bilang hukom o tagapaghati n’yo?”

Rom 1:1-7 ● Slm 98 ● Lc 11:29-32

Nang dumadagsa na ang mga tao, nagsimulang magsalita si Jesus: “Masamang lahi ang lahing ito; humihingi ito ng palatandaan pero walang ibang palatandaang ibibigay dito kundi ang palatandaan ni Jonas.

Page 1 of 10123Next ›Last »