1 Mac 6:1-13 ● Slm 9 ● Lc 20:27-40

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Lumapit ang ilang Sadduseo na mga taong tutol sa pagkabuhay. At itinanong nila kay Jesus: “Guro, isinulat ni Moises para sa amin: ‘Kung may magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangang kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa para magpasibol ng supling sa kanyang kapatid.’ Ngayon, may pitong magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kinuha ng pangalawa ang biyuda, at pagkatapos ay ng pangatlo naman, pero hindi nagkaanak ang pito. Namatay sila at sa bandang huli’y namatay din ang babae. Sa pagkabuhay, kanino sa pito siya maituturing na asawa? Ang pito nga ang umangkin sa kanya.”

Sinagot sila ni Jesus: “Nag-aasawa ang mga taong nasa daigdig na ito, lalakiman o babae. Ngunit hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat-dapat sa kabilang-buhay at sa pagkabuhay ng mga patay, lalaki man o babae. Hindi na nga sila mamamatay. Kapantay na sila ng mga anghel at mga anak sila ng Diyos matapos silang ibangon. Tiyak na may pagkabuhay ng mga patay; ipinahiwatig ito kahit na ni Moises sa kabanata ng palumpong nang tawagin niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacobang Panginoon. Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buháy, at buháy na kasama niya silang lahat.”

PAGSASADIWA:

Hindi na mag-aasawa ang mga ituturing na karapat-dapat sa kabilang-buhay.—Ano ba ang layunin ng kasal? Ito ay para sa pagpapatuloy ng buhay. Sa Langit ay wala nang gayong pangangailangan sapagkat doon, nasa atin na ang buhay na walang hanggan.

Binibigyang-diin ni Jesus ang Muling Pagkabuhay na hindi pinaniniwalaan ng mga Sadduseo. Ipinaliwanag niyang sa kabilang-buhay ay wala nang kasalan. Hindi pangmagpakailanman ang kasal. Ito ay nagwawakas sa daigdig. Dapat nating pagsikapang makamit ang kaligayahang makalangit. Ito ay nagmumula lamang sa Diyos ng buhay at pag-ibig.