Is 45:1, 4-6 ● Slm 96 ● Mt 22:15-21

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Umurong ang mga Pariseo at nagpulong kung paano nila huhulihin si Jesus sa sarili niyang mga salita. Kaya ipinadala nila ang kanilang mga alagad kasama ng mga kampi kay Herodes.

Sinabi nila kay Jesus: “Guro, nalalaman namin na tapat kang tao at tunay na nagtuturo ng daan ng Diyos; hindi ka napadadala sa iba at nagsasalita hindi ayon sa kalagayan ng tao. Kaya ano ang palagay mo: Ayon ba sa batas na magbayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba tayong magbayad sa kanya o hindi?”

Alam naman ni Jesus ang masama nilang pakay, at sinabi niya sa kanila: “Mga mapagkunwari! Bakit ninyo ako sinusubukan? Ipakita ninyo sa akin ang perang pambuwis.”

Ipinakita nila ang isang denaryo, at sinabi sa kanila ni Jesus: “Sino ang nakalarawan dito, na narito rin ang kanyang pangalan?” Sumagot sila: “Ang Cesar.” At sinabi niya sa kanila: “Kung gayon, ibigay sa Cesar ang para sa Cesar, at sa Diyos ang para sa Diyos.”

TAMANG LAYON NG PAGTATANONG

May iba’t ibang dahilan kung bakit nagtatanong ang tao. Madalas ay upang may malaman o madagdagan ang karunungan.

Minsan naman ay dahil na rin sa pagtataka o pagkamangha kung paano nangyari ang isang bagay. May nagtatanong naman
dahil lang sa kanilang kakulitan. Ngunit may mga tao ring nagtatanong upang linlangin o subukan lamang ang kapwa.

Layuning magmukhang kahiya-hiya ang isang taong tinatanong sa harap ng maraming tao.

Sa ating Mabuting Balita ngayong Linggo, kitang-kita ang layon ng pagtatanong ng mga Pariseo kay Jesus, at ito ay upang subukin siya at para ipahiya sa harap ng ibang mga nakikinig.

Tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung “Ayon ba sa Batas na magbayad ng buwis sa Cesar? Dapat ba tayong magbayad sa kanya o hindi?” (b 17). Alinman sa sagot na maaaring bitiwan ni Jesus ay mapalalabas ng mga Pariseo na mali. Kapag sinabi ni Jesus na matuwid magbayad sa Cesar, tiyak na huhusgahan si Jesus ng mga Pariseo na hindi tapat sa Diyos.