Jl 1:13-15; 2:1-2 ● Slm 9 ● Lc 11:15-26

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Nang nakapagpalayas si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa mga tao: “Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo.” Gusto naman ng iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa Langit.

Alam ni Jesus ang kanilang iniisip kaya sinabi niya sa kanila: “Mabubuwag ang bawat Kahariang nagkakahati-hati at magigiba roon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian?

Hindi nga ba’t sinasabi n’yo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napalalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo.

“Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo kaya sumapit na sa inyo ang Kaharian ng Diyos. Kung sandatahang binabantayan ni Malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Pero kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian.

“Laban sa akin ang hindi panig sa akin, at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko.”

PAGSASADIWA:

Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian?—Pinatunayan ni Jesus na maling-mali ang mga taong nagpaparatang sa kanya. Simpleng lohika lang ang ginamit ni Jesus upang pabulaanan ang kanilang maling paratang. Hindi maaaring palayasin ng demonyo ang kapwa niya demonyo sapagkat lilitaw na magkalaban sila. Kung maglalaban-laban ang mga demonyo, hindi magtatagal at masisira ang kanilang kaharian. Hindi ito pahihintulutan ng prinsipe ng mga demonyo sapagkat kung magkagayon ay hihina ang kanyang puwersa at hindi niya magagapi ang kanyang kalaban.