Mal 3:13-20b ● Slm 1 ● Lc 11:5-13

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Ipalagay nating may kaibigan ang isa sa inyo at pinuntahan mo siya sa hatinggabi at sinabi: ‘Kaibigan, pahiram nga ng tatlong pirasong tinapay dahil kararating lang mula sa biyahe ng isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya.’ At sasagutin ka siguro ng nasa loob: ‘Huwag mo na akong gambalain.

Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng mga bata; hindi na ako maaaring tumayo para bigyan ka.’ Sinasabi ko sa inyo, kung hindi man siya bumangon para magbigay dahil sa pakikipagkaibigan, babangon pa rin siya at ibibigay sa iyo ang lahat mong kailangan dahil sa pagpupumilit sa kanya.

“Kaya sinasabi ko sa inyo: humingi at kayo’y bibigyan, maghanap at matatagpuan ninyo, kumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Talaga ngang tumatanggap ang humihingi, nakakatagpo ang naghahanap at pinagbubuksan ang kumakatok.

“Sino sa inyo ang amang magbibigay ng ahas sa kanyang anak kung isda at hindi ahas ang hinihingi nito? Sino ang magbibigay ng alakdan kung itlog ang hinihingi? Kaya kung kayo mang masasama’y marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang Ama mula sa Langit? Tiyak na ibibigay niya ang banal na Espiritu sa mga hihingi sa kanya.”

PAGSASADIWA:

Kaya sinasabi ko sa inyo: humingi at kayo’y bibigyan.—Kailangan nating unawain ayon sa tamang pagpapakahulugan ang pangakong ito ni Jesus kaugnay ng mga sumusunod niyang pangungusap na nagsasabing tanging mabubuting bagay lamang ang ibibigay ng Diyos sa sinumang humihingi sa kanya. Kung mali ang ating pagkaunawa, maaaring kabilang na tayo ngayon sa mga taong nagrerebelde ang kalooban bunga ng pagkabigong matanggap ang kanilang hinihingi. Totoong may mga taong lumayo na ang loob sa Diyos dahil sa maling paniniwala na hindi tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Dahil dito’y nagagawa pa nilang paratangan ang Diyos na hindi totoo sa kanyang pangako.