Blg 21:4b-9 ● Slm 78 ● Fil 2:6-11 ● Jn 3:13-17

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Sinabi ni Jesus kay Nicodemo: “Walang umakyat sa Langit maliban sa bumaba mula sa Langit—ang Anak ng Tao.

“Kagaya ng pagtataas ni Moises sa ahas sa ilang, gayundin naman kailangang itaas ang Anak ng Tao, upang magkaroon ng buhay na walang hanggan ang bawat naniniwala sa kanya.

“Ganito nga kamahal ng Diyos ang mundo! Kaya’t ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak upang hindi na mawala ang naniwala sa kanya; magkaroon nga siya ng buhay na walang hanggan.

“Hindi nga sinugo ng Diyos sa mundo ang Anak upang hukuman ang mundo, kundi upang maligtas ang mundo sa pamamagitan niya.”

PAGSASADIWA:

Ibinigay niya ang kanyang bugtong na Anak.—Bakit nga ba dakila ang pag-ibig ng Diyos Ama? Sapagkat ibinigay niya ang Bugtong niyang Anak. Kadalasan, nagbibigay ka lamang kung ito ay kalabisan na sa iyo. Iba ang Diyos Ama. Iisa (kung kaya nga “bugtong”) ang kanyang Anak subalit ipinagkaloob pa niya sa sangkatauhan. Ang kanyang handog ay pag-ibig.

Sa krus ng kanyang anak ay nalantad ang tagumpay ng pag-ibig sa pagkamakasarili. Dito ay nahayag ang tagumpay ng buhay sa kamatayan, ang pagwawagi ng biyaya sa kasalanan. Angkop lamang na itanghal ang krus. Ito ay pagtatampok ng walang kapantay na pag-ibig ng Diyos na nagkaloob ng lahat-lahat sa ngalan ng pag-ibig.