Col 3:1-11 ● Slm 145 ● Lc 6:20-26

Filed under Mabuting Balita Balita RSS RSS Feed

Tumingala noon si Jesus sa kanyang mga alagad at sinabi:
“Mapapalad kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang Kaharian ng Diyos.
“Mapapalad kayong mga nagugutom ngayon sapagkat bubusugin kayo.
“Mapapalad kayong mga umiiyak ngayon sapagkat tatawa kayo.
“Mapapalad kayo kapag kinapopootan kayo ng mga tao at itinatakwil at iniinsulto, at sinisiraang-puri dahil sa akin. Magsaya kayo at lubos na magalak sa araw na iyon sapagkat malaki ang inyong gantimpalang nasa Diyos; gayundin ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa Mga Propeta.
“Ngunit sawimpalad kayong mayayaman sapagkat tinatamasa na ninyo ang inyong ginhawa!
“Sawimpalad kayong mga busog ngayon sapagkat magugutom kayo!
“Sawimpalad kayong humahalakhak ngayon sapagkat magluluksa kayo’t iiyak!
“Sawimpalad kayo kapag pinag-uusapan kayo nang mabuti ng lahat ng tao dahil ganoon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.”

PAGSASADIWA:

Mapapalad kayong mga dukha.—Bakit nga ba itinuturing na mapalad ang mga dukha? Ito ay dahil sa kanilang pagsandig sa Diyos. Sapagkat wala na silang ibang inaasahan, sa Diyos sila bumabaling at nagtitiwala. Ang “kapalarang banal” ni Lucas ay maikli lamang kung ihahambing sa sinulat ni Mateo. Gayunman, kapwa sila tumutukoy sa pagiging dukha sa espiritu. Mapalad ang may diwa ng dukha sapagkat hindi siya aasa sa sariling lakas kundi sa tulong ng Diyos. Dahil dito ay magkakamit siya ng kalakasan ng Diyos.
Ang karukhaan ay nag-aakay sa atin sa Panginoon. Ipinababatid nito sa atin ang kakulangan natin at ang pangangailangan nating lumapit sa Diyos.