Col 2:6-15 ● Slm 145 ● Lc 6:12-19

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng labindalawa sa kanila na tinawag niyang apostol: Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito; si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaime na anak ni Alfeo, si Simon na tinataguriang Zelota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iskariote na naging tagapagkanulo.

Pagkababa kasama nila, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya, at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon ang dumating para makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Gumaling din ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu. Kayat sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya dahil may kapangyarihang lumalabas sa kanya, na nagpapagaling sa lahat.

PAGSASADIWA:

Magpalipas ng magdamag sa pagdarasal.—Kapag gumagawa tayo ng mahalagang desisyon, sinisikap nating sumangguni sa ibang tao upang makatiyak kung tama nga ba ang ating gagawin. May magandang halimbawa si Jesus sa ebanghelyo. Bago niya piliin ang mga apostol, magdamag siyang nanalangin. Sumangguni siya sa Diyos Ama. Tunay na mahalaga ang kanyang gagawin sapagkat sa mga apostol magsisimula ang kalipunan ng mga mananampalataya.

Muling ipinakita ni Lucas si Jesus na nananalangin sa hardin ng Getsemane kung kailan malapit na niyang harapin ang pinakamabigat na hinihingi ang pagtupad niya sa kalooban ng Ama.