Dt 6:4-13 ● Slm 18 ● Mt 17:14-20

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Lumapit kay Jesus ang isang lalaki, lumuhod sa harap niya at nagsabi: “Ginoo, maawa ka sa aking anak na lalaki na may epilepsi at lubhang nahihirapan. Madalas siyang mahulog sa apoy at kung minsan nama’y sa tubig. Dinala ko na siya sa mga alagad mo pero hindi nila siya napagaling.”

Sumagot si Jesus: “Mga walang pananampalataya at ligaw na tao kayo! Gaano pa katagal na panahon ako mananatili sa piling n’yo? Hanggang kailan ako magtitiis sa inyo? Dalhin siya rito sa akin.” At inutusan ito ni Jesus, at umalis sa kanya ang masamang espiritu. At gumaling ang bata sa sandaling iyon.

Pagkatapos ay nilapitan ng mga alagad si Jesus, at tinanong nang sarilinan: “Bakit hindi namin napalayas ang espiritu?” Sinabi ni Jesus sa kanila: “Sapagkat kakaunti ang inyong pananampalataya. Kung may pananampalataya kayong sinlaki ng buto ng mustasa, masasabi n’yo sana sa bundok na ito na gumalaw mula rito at gagalaw ito. At walang imposible para sa inyo.”

PAGSASADIWA:

Walang imposible para sa inyo.—Totoong walang hindi mapangyayari ang Diyos. Karanasan ito ng Mahal na Birhen. Nang alukin siya ng anghel ng panukala ng Diyos, sa simula ay nagulumihanan siya. Gayunman ay ipinakita sa kanya na magaganap ang lahat dahil sa kapangyarihan ng Diyos.

Ganyan din sa ebanghelyo. Dahil sa pananampalataya ay naganap ang himala. Ang batang may epilepsi ay gumaling. Kapag taglay natin ang pananalig na matibay, gagawa ng paraan ang Diyos upang maganap kahit ang hindi natin inaasahan.