Ex 1:8-14, 22 ● Slm 124 ● Mt 10:34—11:1

Filed under Mabuting Balita Balita RSS RSS Feed

Sinabi ni Jesus sa Labindalawa: “Huwag n’yong isipin na dumating ako para magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi kapayapaan ang dala ko kundi tabak. Dumating akong taglay ang paghihiwalay: ‘ng tao laban sa kanyang ama, ng anak na babae sa kanyang ina, ng manugang sa kanyang biyenan. At magiging kaaway ng bawat isa ang kanyang mga kasambahay.’

“Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang ama o ina kaysa akin. Hindi karapat-dapat sa akin ang mas nagmamahal sa kanyang anak kaysa akin. At hindi karapat-dapat sa akin ang sinumang hindi nagpapasan sa kanyang krus at sumusunod sa akin. Mawawalan ng kanyang sarili ang sinumang nagpapahalaga nito, at matatagpuan naman ito ng nawawalan ng kanyang sarili.

PAGSASADIWA:

Hindi kapayapaan ang dala ko kundi tabak.—Sa mga sinabi ni Jesus sa huling bahagi ng diskurso niya tungkol sa misyon ay mahirap na maunawaan dahil para bang ang mensahe ay pagkakawatak-watak at karahasan na salungat sa Mabuting Balita. Ito ba ang nais ni Jesus?

Hindi kagustuhan ni Jesus ang pagkakawatak-watak at karahasan para sa atin. Ang pagkakaisa na nakaugat sa katotohanan ang gusto niyang mamayani sa mundo. Ngunit siya na Katotohanan at Mesiyas na ating pinaniniwalaan ang naging sanhi ng alitan at pagkakawatak-watak ng mga Judio at kahit sa ating mga Kristiyano.