Gawa 16:1-10 ● Slm 100 ● Jn 15:18-21

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Kung napopoot sa inyo ang mundo, alamin n’yo na ako muna bago kayo ang kinapootan nito. Kung kayo’y mula sa mundo, inibig na sana ng mundo ang sariling kanya. Ngunit napopoot sa inyo ang mundo dahil hindi kayo mula sa mundo kundi ako ang humirang sa inyo mula sa mundo.

“Tandaan n’yo ang sinabi ko sa inyo: ‘Walang utusang mas dakila sa kanyang panginoon.’ Hindi ba’t inusig nila ako?

Uusigin din kayo. Tinupad ba nila ang aking salita? Gayon din nila tutuparin ang sa inyo. Dahil sa ngalan ko nila gagawin ang mga ito laban sa inyo, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagpadala sa akin.”

PAGSASADIWA:

Kung napopoot sa inyo ang mundo, alamin n’yo na ako muna bago kayo ang kinapootan nito.—Hindi madali ang pagsunod kay Jesus. Ang sinumang nagnanais sumunod sa kanya ay tunay na makararanas ng hirap, pangungutya, at pag-uusig dahil ang itinuturo niya ay taliwas sa pamantayan ng mundo. Ang turo niya ay nakabatay sa pamantayang makalangit, ang buhay na walang hanggan.

Bagamat hindi magiging madali ang daan sa pagsunod sa kanya, tinitiyak naman ni Jesus na ang sinumang makararanas ng mga paghihirap na ito alang-alang sa kanya ay magtatamo ng gantimpalang makalangit. Pinili tayo ni Jesus hindi upang mabuhay lamang sa mundong ito, kundi upang makamit natin ang walang-hanggang kaligayahan sa Langit.