Gawa 15:22-31 ● Slm 57 ● Jn 15:12-17

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Ito ang utos ko: Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Wala nang pagmamahal na hihigit pa kaysa pag-aalay ng sariling buhay alang-alang sa kanyang mga kaibigan.

“Mga kaibigan ko kayo kung ginagawa n’yo ang iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo itinuturing na mga utusan dahil hindi alam ng utusan kung ano ang ginagawa ng kanyang panginoon. Itinuturing ko naman kayong mga kaibigan dahil ipinaalam ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama.

“Hindi kayo ang humirang sa akin kundi ako ang humirang sa inyo at itinalaga ko kayo para matagpuang namumunga, at manatili ang bunga n’yo. At ipagkakaloob sa inyo ng Ama anuman ang hilingin n’yo sa kanya sa Ngalan ko.
“Iniuutos ko nga sa inyo na magmahalan kayo.”

PAGSASADIWA:

Ito ang utos ko: Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo.—Mahilig tayo sa mga branded na gamit sapagkat ang tatak ng isang damit o bagay ay para bang status symbol na mayroon tayo sa lipunang ating ginagalawan.

Bago umalis si Jesus sa piling ng mga alagad, sila ay ginawang mga “branded” na tao ni Jesus na magiging dahilan upang sila ay makilala bilang mga tagasunod niya. Ang tatak na ibinigay sa kanila ni Jesus ay ang pagmamahalan. Sa pamamagitan ng pagmamahalan at paglilingkod sa bawat isa, nakikilala tayong mga tagasunod ni Jesus. Ang pag-aalay natin ng ating sarili sa ating kapwa ay katunayan ng ating pagiging mga alagad ni Jesus. Malinaw ang dapat maging bunga ng pagsunod sa utos na ito ni Jesus. Makikilala lang tayo na alagad niya kung nagmamahalan tayo.