Gawa 4:1-12 ● Slm 118 ● Jn 21:1-14

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Muling ibinunyag ni Jesus ang kanyang sarili sa mga alagad sa may Lawa ng Tiberias. Ibinunyag niya nang paganito.

Magkakasamang naroon sina Simon Pedro, Tomas… at dalawa pa sa alagad niya. Sinabi si kanila ni Simon Pedro: “aalis ako para mangisda.” …

Nang madaling-araw na, nakatayo si Jesus sa dalampasigan pero hindi nakilala ng mga alagad na si Jesus iyon.

Tinatawag sila ni Jesus: “Mga bata, wala ba kayong isda?” Sumagot sila sa kanya: “Wala!” Sinabi naman niya sa kanila:

“Ihulog n’yo sa bandang kanan ng bangka ang lambat at makakatagpo kayo.” Kaya inihulog nga nila at hindi na nila makayanang hilahin iyon dahil sa dami ng isda.

Kaya sinabi kay Pedro ng alagad na iyon na mahal ni Jesus: “Ang Panginoon siya!”…

Kaya nang makalunsad sa lupa, nakita nilang may nagbabagang uling doon, na kinaihawan ng isda at may tinapay.

Sinabi sa kanila ni Jesus: “Magdala kayo mula sa mga isda na nahuli n’yo ngayon.” Kaya lumulan si Simon Pedro at hinila ang lambat tungo sa pampang, gayong puno iyon ng sandaa’t limampu’t tatlong malalaking isda. Bagamat napakarami noon, hindi napunit ang lambat.

PAGSASADIWA:

Ang Panginoon siya!—Madaling-araw nangyari ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa kanyang mga alagad sa may dagat ng Tiberias. Halos sumuko na si Pedro at ang kanyang mga kasama sa pangingisda sapagkat wala silang nahuli sa magdamag—isang pagkabigo na tanda ng kawalang kakayahan ng taong manghuli. Sa tulong ni Jesus na Muling Nabuhay ay napakarami nilang nahuling isda. Ang himalang ito ay unang ginawa ni Jesus noong nagsisimula pa lamang siya sa kanyang misyon (cf. Lc 5:4-11).