2 S 7:4-5a, 12-14a, 16 ● Slm 89 ● Rom 4:13, 16-18, 22 ● Mt 1:16, 18-21, 24a [o Lc 2:41-51a]

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Si Jacob ang ama ni Jose ang asawa ni Maria na siyang pinagmulan ni Jesus na tinawag na Kristo.

Ito ang pangyayaring napapaloob sa kapanganakan ni Jesucristo. Ipinagkasundo na kay Jose ang kanyang inang si Maria pero bago sila nagsama bilang mag-asawa, nagdadalantao na siya gawa ng Espiritu Santo.

Kaya binalak ni Jose na hiwalayan nang lihim ang kanyang asawa. Matuwid nga siya at ayaw niya itong mapahiya.

Habang iniisip-isip niya ito, nagpakita sa kanya sa panaginip ang Anghel ng Panginoon at sinabi: “Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tanggapin si Maria bilang iyong asawa. Gawa ng Espiritu Santo kaya siya naglihi, at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki, na pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan.”

PAGSASADIWA:

Matuwid nga siya.—Sa ganitong katangian ipinakilala ni Mateo ang ama ni Jesus sa lupa na si San Jose, isang taong matuwid. Ang kabaliktaran ng pagiging matuwid ng tao ay ang pagkakaroon ng isang liku-likong pamumuhay. Kahit sino ay kayang unawain ang kahulugan nito. Ang isang taong matuwid ay nagsisikap na lumayo sa mga gawaing masama at isa siyang huwaran pagdating sa mabuting pamumuhay.

Kaya naman nararapat lamang ang pagkapili sa kanya ng Diyos bilang maging ama ni Jesus, sapagkat taglay ni San Jose ang katangian ng isang mabuting ama. Mula sa mabubuti niyang katangian, matututo at magiging mabuting Judio sa kanyang paglaki ang Anak ng Diyos. Sa kabila ng mga kahinaan at kakulangan ng tao, katulad ni San Jose, maaari silang gamitin ng Diyos sa mabubuti niyang hangarin para sa mundo.