Heb 3:7-14 ● Slm 95 ●Mc 1:40-45

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Lumapit kay Jesus ang isang mayketong at nakiusap sa kanya: “Kung gusto mo, mapalilinis mo ako.” Nahabag si Jesus sa kanya, iniunat ang kanyang kamay, hinipo siya at sinabi: “Gusto ko, luminis ka!” Nang oras ding iyon, iniwan ang lalaki ng kanyang ketong at luminis siya.

Ngunit mahigpit siyang pinagbilinan ni Jesus sa kanyang pag-alis, sinabi niya: “Mag-ingat ka, huwag mo itong sabihin kaninuman, kundi pumunta ka sa pari para masuri ka niya at maialay alang-alang sa pagkalinis sa iyo ang handog na iniutos ni Moises upang magkaroon sila ng patunay.”

PAGSASADIWA:

Gusto ko, luminis ka!—Ang kagustuhan ni Jesus, ’yun din ang kanyang utos! Ang kanyang kalooban, ’yun din ang kanyang kilos! Malalim ang pananampalatayang ipinakita ng ketongin. Alam niyang mahalaga at mas matimbang ang kagustuhan ni Kristo kaysa pansarili niyang hangarin. Kaya matalino ang kanyang paglapit at pagtawag. Inuna niya ang kalooban ng makapangyayari sa lahat (Kung gusto mo). Dito naman niya agad idinugtong ang sariling kagustuhan (…mapalilinis mo ako).

Sa isang pangungusap, naihayag ng ketongin ang kakaibang pananalig. Sa mismo ring pangungusap, ipinahayag ang pagsasalubong ng kalooban ng Diyos at paghahangad ng tao.