2 Tim 1:1-3, 6-12 ● Slm 123 ● Mc 12:18-27

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Lumapit kay Jesus ang mga Sadduseo. Sinabi ng mga ito’y walang pagkabuhay na muli kaya nagtanong sila: “Guro, isinulat ni Moises para sa amin: ‘Kung may mga magkakapatid na lalaki at mamatay na walang anak ang isa sa kanila, kailangang kunin ng kanyang kapatid ang kanyang asawa upang magpasibol ng supling sa kanyang kapatid.’ Ngayon, may pitong magkakapatid. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak.

Kaya kinuha ng ikalawa ang kanyang asawa, at namatay ding walang anak. Ganito rin ang nangyari sa pangatlo. Namatay silang pito nang hindi nagkaanak. Sa huli’y namatay din ang babae. Ngayon, sa muling pagkabuhay—kung mabubuhay silang muli—kanino sa pito siya magiging asawa? Ang pito nga ang umangkin sa kanya.”

PAGSASADIWA:

Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay.—Bagamat hindi natin alam kung anong buhay ang naghihintay sa atin sa kabila, isang bagay lamang ang alam natin: na roon ay mananatili tayong buhay—buhay ay maligaya sa piling ng Diyos (kung naging mabuti tayo sa buhay dito), o kaya’y buhay na walang-hanggang pagdurusa (kung naging makasarili tayo at tinanggihan ang Diyos sa buhay dito).