Jaime 4:1-10 ● Slm 55 ● Mc 9:30-37

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Umalis sa bundok si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagsimulang dumaan sa Galilea. Gusto niya na walang sinumang makaalam sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila: “Ibibigay ang Anak ng Tao sa kamay ng mga tao. Papatayin nila siya ngunit pagkapatay nila sa kanya, babangon siya sa ikatlong araw.” Kaya lubha silang nalungkot. Hindi nila ito naintindihan at hindi rin sila nangahas magtanong sa kanya.

Pagdating sa Capernaum, nang nasa bahay na siya, tinanong niya sila: “Ano ang pinag-uusapan n’yo sa daan?” At hindi sila umimik.

At muli siyang nagsalita: “Kung may gustong mauna, maging huli siya sa lahat at maging lingkod ng lahat.”

PAGSASADIWA:

Kung may gustong mauna, maging huli siya sa lahat.—Ito ang ikalawang beses na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang tungkol sa kanyang pasyon. Maliban sa hindi nila ito naunawaan, ang tagpo sa ating ebanghelyo ay magpakita rin kung ano ang saloobin ng mga alagad.

Habang ang atensiyon ni Jesus ay nakatuon sa kanyang pagpapakasakit, ang mga alagad nama’y abala sa usapin kung sino sa kanila ang pinakahigit sa lahat.

  • Hi! I am seeking a man who is sincere, loving, thoughtful, someone who is with me in good and bad moments.
    Please contact me.