Is 48:1-4, 9-11 ● Slm 80 ● Mt 17:9a, 10-13 [o Zac 2:14-17 (o Pag 11:19a; 12:1-6a, 10ab) ● Jdt 13 ● Lc 1:26-38 (o Lc 1:39-47)]

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Tinanong si Jesus ng mga alagad: “Bakit sinasabi ng mga guro ng Batas na dapat munang pumarito si Elias?” At sumagot si Jesus: “Dapat nga munang dumating si Elias para ayusin ang lahat ng bagay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na dumating na si Elias pero hindi nila siya nakilala, at pinakitunguhan niya siya ayon sa kanilang kagustuhan. At gayon ding paraan magdurusa ang Anak ng Tao sa kamay nila.”

At naunawaan ng mga alagad na si Juan Bautista ang tinutukoy ni Jesus.

PAGSASADIWA

Dapat nga munang dumating si Elias para ayusin ang lahat ng bagay.— Iniakyat sa Langit sa pamamagitan ng karwahe at kabayong apoy ang katawan at kaluluwa ni Elias, ang dakilang propeta ng Matandang Tipan (2H 2:11).