Kar 3:1-9 ● Slm 23 ● Rom 6:3-9 ● Mt 25:31-46 [o Kar 4:7-14 ● Slm 25 1 Cor 15:51-57 Jn 11:17-27] [o Is 25:6-9 ● Slm 27 1 Tes 4:13-18 Jn 14:1-6]

Filed under Opinyon Balita RSS RSS Feed

Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad: “Pagdating ng Anak ng Tao sa kanyang Kaluwalhatian kasama ang lahat niyang mga anghel, uupo siya sa maluwalhati niyang trono. Dadalhin sa harap niya ang lahat ng bansa at parang isang pastol na inihihiwalay niya ang mga tupa sa mga kambing, gayundin niya paghihiwa-hiwalayin ang mga tao. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanan niya at ang mga kambing sa kaliwa.

Sasabihin ng Hari sa mga nasa kanan niya: “ Halikayo, pinagpala ng aking Ama! Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa sa simula ng daigdig. Sapagkat nagutom ako at inyong pinakain, nauhaw ako at inyong pinainom… nang may sakit ako, binisita n’yo ako. Nang ako ay nasa bilangguan, dinalaw n’yo ako.’

PAGSASADIWA
Huwag mabagabag ang inyong mga puso. Manalig kayo sa Diyos, at manalig din kayo sa akin. Maraming silid sa bahay ng aking Ama. Kung hindi’y hindi ko sana sinabi sa inyong: “Pupunta ako upang ipaghanda kayo ng lugar.”— Angkop na angkop sa pag-alala natin sa mga mahal nating yumao ang mensaheng ito ng Ebanghelyo. Kung sila’y may pananalig sa Diyos at nagsikap mamuhay dito sa mundo na ayon sa kalooban ng Diyos, nakatitiyak tayo na gagantimpalaan niya sila ng walang-hanggang kaligayahan sa tahanang inihanda para sa kanila.